Yuk cek izin Kemenkes masker yang kamu beli!

Setelah beli masker, jangan lupa cek izin Kemenkes masker yang kamu beli.